Činnost v Tanzánii

Maminko, povídej

Dětská chudoba je jeden z největších morálních problémů lidstva. Malé děti z nejchudších rodin často trpí podvýživou, a navíc žijí v prostředí, které jim nedává dost podnětů pro zdravý vývoj. Důsledky jsou zdrcující: děti rostou pomalu, mají opoždený vývoj mozku, a také slabou imunitu. O jejich budoucnosti je prakticky rozhodnuto – chudé budou i v dospělosti.

Projekt Maminko, povídej učí rodiče vytvářet prostředí, které dětem umožní zdravý vývoj a v dospělosti dobrý život. Metoda je založena na práci s obrázkovými knihami. Hra s nimi a další postupy prohlubují vztah dítěte a rodičů. Na sezeních maminky dostávají balíček obohacené kaše pro děti. Na projektu spolupracujeme s organizací Mikhulu Trust, která jej praktikuje v Jižní Africe. Dopady jejich verze projektu vyhodnocovali experti z University of Reading. Výsledky byly tak skvělé, že nad ním převzala záštitu WHO. I my dopady projektu vyhodnotíme a zveřejníme.

Rozvoj udržitelného farmaření

Našim cílem je, aby se chudí lidé z Usangu měli lépe. Proto podporujeme rozvoj udržitelného farmaření a posilujeme schopnost místních postarat se o sebe i své potřebné.

Pomáháme farmářům sdružovat se do svépomocných skupin, kde spolu jejich členové podnikají, farmaří a věnují se další aktivitám. Zásluhou Maendelea a farmářského družstva Wakulima mají členové těchto skupin přístup ke vzdělávacím seminářům, kapitálu ve formě investičních mikropůjček a řadě dalších výhod. Díky tomu mají větší úrodu i vyšší příjmy. Mohou se tak dobře postarat o své rodiny, především o vyváženou stravu, vzdělání a zdraví svých dětí.

Družstvo Wakulima je vedeno k tomu, aby bylo soběstačné. Vedení družstva pomáháme k tomu, aby jej řídilo dobře, demokraticky, a tak, aby co nejdříve dosáhlo finanční udržitelnosti. Část vlastních finančních prostředků družstvo investuje na činnost, která je prospěšná pro ty, kteří nejsou jeho členy. Wakulima má aktuálně více než sto členů, kteří pocházejí z pěti vesnic.

Investiční mikropůjčky

Nově vzniklá svépomocná skupina má možnost čerpat mikropůjčku na to, aby založila a hospodařila na společném poli. Mikropůjčka slouží k pokrytí kompletních nákladů na zemědělskou sezónu pro akr rýžového pole a má splatnost jeden rok.

Člen prověřené svépomocné skupinky může žádat o zemědělskou individuální mikropůjčku. Ta pokrývá vícenáklady pro jeden akr rýžového pole, které jsou spojené s přechodem z tradičního na udržitelné zemědělství. Zároveň umožňuje rodině farmáře vytvořit si finanční rezervu, díky které nemusí rýži prodávat hned po sklizni, kdy je její cena nejnižší. Také tato mikropůjčka má splatnost jeden rok.

Mimo zemědělskou sezónu může člen prověřené svépomocné skupinky požádat o krátkodobou individuální mikropůjčku. Její doba splatnosti je tři měsíce a může být použita jak na rozvoj drobného podnikání, tak na spotřebu nebo vyrovnání výdajových šoků, způsobených třeba onemocněním některého člena rodiny.

Šíření informací

Ve spolupráci s Wakulimou zajišťujeme pro farmáře vzdělávací semináře, zaměřené na udržitelné zemědělství. Tyto semináře zčásti probíhají na společných polích svépomocných skupinek. Kromě toho jsou společná pole pro farmáře výborným místem pro sdílení zkušeností.

Podporujeme také další vzdělávání vedení družstva Wakulima. Chceme totiž zajistit, aby v jeho čele stáli schopní lidé.

Sdílení a společné postupy

Členské svépomocné skupinky z městečka Utengule a vesnice Iduya vlastní společný traktor, který si jejich členové pronajímají za zvýhodněnou cenu.

Kromě toho Wakulima každoročně pronajímá společný sklad a organizuje hromadný prodej rýže. Členové družstva na něm vydělají víc, než kdyby rýži prodávali sami, protože díky němu mají lepší vyjednávací podmínky a mohou prodávat rýži později po sezóně po stoupnutí její ceny.

Posilování komunity

Družstvo Wakulima je tvořeno členskými svépomocnými skupinkami. Každá z nich má demokraticky zvoleného předsedu a sekretáře, kteří jsou členy výkonného výboru družstva. Výkonný výbor volí předsedu a užší vedení Wakulimy. Družstvo je organizačně rozděleno do dvou komor podle geografického klíče. Komory mají možnost upravit si některá pravidla podle svého uvážení.

Cílem našeho snažení je, aby družstvo Wakulima dosáhlo soběstačnosti. Chceme, aby i nadále bylo otevřeno všem dobrým lidem z okolí, a aby se jeho členská základna rozrůstala. S tím, jak sílí družstvo, sílí i akceschopnost komunity lidí z Usangu včetně těch, kteří nejsou do projektu přímo zapojeni. Část financí generovaných družstvem je odkládáno do zvláštního fondu ve prospěch širší komunity a nejpotřebnějších lidí v oblasti.

Víte, že …

… přestože se situace během uplynulých let výrazně zlepšila, v Tanzanii stále umírá jedno dítě z pětadvaceti dříve, než oslaví páté narozeny? Riziko úmrtí dítěte je velmi vysoké především v chudých rodinách.

Jak ukazuje příběh farmáře Ismaila a jeho syna, smrt nečíhá jen na úplně nejmladší děti. Chudé rodiny, které díky Maendeleu zvýší své příjmy, mohou svým dětem doma vytvářet bezpečnější prostředí a zajišťovat jim adekvátní zdravotní péči.

… děti v chudých rodinách Tanzanie mají oproti ostatním místním dětem sedmkrát nižší pravděpodobnost, že dostanou šanci studovat na střední škole? Děti z velmi chudých rodin mají už na základní škole velmi špatnou docházku, a to především kvůli horšímu zdraví a živobytí, se kterým musí rodině vypomáhat.

Chudé rodiny z Usangu vaří na otevřeném ohni a každý den potřebují spoustu palivového dříví. Přetíženým rodičům často nezbývá nic jiného než posílat na jeho sběr malé děti, které pak zanedbávají školní povinnosti. I díky projektu Maendelea takových situací ubývá.

… v nejchudších domácnostech Tanzanie je 40 % dětí zakrnělých v důsledku nedostatečné výživy? Takové děti si důsledky nesou celý život – v dospělosti mívají zhoršenou imunitu a jsou fyzicky i kognitivně slabší. Kvůli tomu zůstávají odsouzeni k životu v chudobě.

Když nám farmářka Suzana vyprávěla o pozitivech projektu Maendelea, zmínila, že zlepšení životní úrovně se projevilo třeba tím, že si každý den dají jedno jídlo navíc. Díky tomu teď celá rodina jí třikrát denně.

FAQ

Ano, jsou. Aktuální úroková míra u všech mikropůjček Wakulimy je 10 %. Výtěžek z úroků patří družstvu, tedy všem jeho členům. Úroky slouží k pokrytí provozních nákladů družstva a k charitativní činnosti prováděné ve prospěch potřebných lidí z komunity. Pro mnohé lidi z Usangu jsou jedinou dostupnou alternativou k půjčkám od družstva Wakulima půjčky od lichvářů. U nich se úrokové míry pohybují někdy i v řádech stovek procent.

Kancelář nemáme, ale pokud si s námi chcete domluvit schůzku, neváhejte nás kontaktovat. Několikrát do roka pořádáme fundraisingové akce, čas od času přednášíme o činnosti Maendelea na veřejnosti. Pro aktuality ohledně uvedených akcí sledujte sekci Co je nového na webu a také náš facebook.

Máme v Tanzanii skvěle rozjetý projekt a v hlavě spoustu nápadů, jak ho rozšířit. K naplnění našich ideí nám však chybí především finanční prostředky. Kromě toho poptáváme pomoc s šířením povědomí o naší činnosti i dobrovolníky, kteří budou pro Maendeleo dýchat společně s námi.

Půjdou především na naše projekty v Tanzanii, budou investovány do rozvoje družstva Wakulima a v konečném důsledku do zlepšení života mnoha lidí, kterým v oblasti Usangu pomáháme ke svépomoci. Naše provozní náklady jsou minimální a s klidným svědomím můžeme garantovat, že se přímo k farmářům dostane alespoň 90 % vašeho daru.

Farmáře motivujeme k tomu, aby používali přírodní hnojiva, mají však svobodu rozhodnout se i pro hnojiva umělá. V takových případech množství používaného hnojiva nepřekračuje doporučení Organizace pro  výživu a zemědělství, které je stanoveno mnohem níže, než je běžné v Česku i dalších vyspělých zemích.